Oznamy mesta

Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov oznamuje voľné pracovné miesto – školník

Organizácia
Základná škola Slovenských dobrovoľníkov

Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina – Budatín

oznamuje voľné pracovné miesto

školník

Kvalifikačné predpoklady:

 • nižšie stredné odborné vzdelanie – technické zameranie

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť (čestné vyhlásenie v rámci výberového konania, výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace dokladaný uchádzačom v prípade úspešného výberu t.j. nie pri podávaní žiadosti,
 • zodpovednosť
 • spoľahlivosť
 • ochota
 • dobrý zdravotný stav
 • fyzická zdatnosť
 • manuálna zdatnosť

Termín nástupu:

 • 3.1.2022

Pracovný čas

 • od 5,30 hod. do 13,30 hod.

Pracovný úväzok: plný

Náplň práce

 • vykonávanie jednoduchých opráv a bežnej údržby majetku školy a školských priestorov.
 • udržiavanie čistoty a poriadku v areály školy.
 • objednávanie a preberanie prác u špecializovaných spoločností.
 • odstraňovanie snehu a ľadu z chodníkov, schodísk a komunikácií v zimných mesiacoch.

Platové podmienky:

Zaradenie do platovej triedy 2 v zmysle podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, platový stupeň 14, 701 Eur (pri plnom úväzku)

Žiadosť, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 30.11.2021 na adresu

Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7
Ul. Slovenských dobrovoľníkov 122/7
010 03 Žilina – Budatín

alebo

e-mailom: zsbudatin@zsbudatin.sk

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných