Oznamy mesta

Základná škola, Lichardova oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu – školník

Organizácia
Základná škola Lichardova

Základná škola, Lichardova

oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu

školník

Predpokladaný termín nástupu: 01. február 2022

Náplň práce:

  • udržiavanie dobrého technického stavu školského zariadenia,
  • zodpovednosť za udržiavanie čistoty a poriadku v budove školy a areáli školy,
  • spolupráca s technickým personálom školy pri riešení vzniknutých situácii a havárií.

Kvalifikačné predpoklady:

  • stredoškolské vzdelanie s maturitou/bez maturity

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • štruktúrovaný životopis,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobnostné predpoklady:

  • zodpovedný prístup k práci, pracovitosť, zmysel pre poriadok
  • schopnosť samostatne pracovať

Platové podmienky:

v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Termín podania žiadosti:

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Riaditeľka školy, Základná škola Lichardova 24, 010 01 Žilina alebo elektronicky na riaditel@zslichardova.sk  najneskôr do 15.12. 2021.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.