Oznamy mesta

Základná škola Lichardova oznamuje voľné pracovné miesto – asistent/ asistentka učiteľa

Organizácia
Základná škola Lichardova

Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu

asistenta/ asistentky učiteľa

Predpokladaný termín nástupu: 01. december 2021

Kvalifikačné predpoklady:

  • v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: úplné  stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, splnenie kvalifikačných predpokladov a kritérií pre výkon funkcie – asistent učiteľa;

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania;
  • štruktúrovaný profesijný životopis;
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobnostné predpoklady:

  • zodpovedný prístup k práci, kladný vzťah k práci s deťmi, komunikačné schopnosti, empatia, tvorivosť, flexibilita, príjemné vystupovanie, schopnosť pracovať v tíme;
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka;
  • znalosť práce s PC (Office-Word, Microsoft Excel, internet).

Platové podmienky:

v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Termín podania žiadosti:

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Riaditeľka školy, ZŠ Lichardova 24, 010 01 Žilina alebo elektronicky na riaditel@zslichardova.sk  najneskôr do 12.11.2021.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.