Oznamy mesta

Základná škola Karpatská oznamuje voľné pracovné miesto – Školský psychológ

Organizácia
Základná škola Karpatská

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu, na zástup PN a RD:

Školský psychológ

Predpokladaný termín nástupu september 2021, dohodou.

Základné požiadavky:

  • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný druh a typ školského zariadenia v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
  • práca s počítačom (internet, word, excel),
  • občianska a morálna bezúhonnosť,

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

Platové podmienky sú určené  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti  na zákon č. 317/2009 Z. z. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Stručná charakteristika:

Zamestnanec bude pokračovať v práci školského psychológa.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 31.08.2021  na adresu:

Základná škola

Karpatská 8063/11

010 08 Žilina

alebo na e-mail: riaditel@zskarza.edu.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.