Oznamy mesta

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Mestskej knižnice Žilina

Mesto Žilina v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Mestskej knižnice Žilina, ul. Sv. Cyrila a Metoda 1, 010 08 Žilina

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie na knihovníctvo výhodou,
 • minimálna 3-ročná odborná prax,
 • odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (zákon č. 126/2015 Z.z. o knižniciach, Autorský zákon č. 185/2015 Z. z., zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel a pod.),
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť na právne úkony v plnom rozsahu, manažérske zručnosti a osobnostný predpoklad na výkon funkcie, flexibilita, tvorivosť, komunikatívnosť,
 • aktívna práca s PC, word, excel a inými bežne používanými komunikačnými technológiami, knižničné systémy,
 • znalosť anglického jazyka,
 • prax s písaním a implementáciou projektov vítaná.

Popis činnosti:

 • komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činnosti organizácie,
 • zodpovednosť za zveľaďovanie a efektívne a hospodárne nakladanie so zvereným majetkom organizácie,
 • tvorba programovej štruktúry jednotlivých pobočiek,
 • tvorba a implementácia projektov – získavanie finančných prostriedkov z iných zdrojov,
 • viac informácií o knižnici sa dozviete zo schváleného materiálu na web stránke:

https://www.zilina.sk/wp-content/uploads/2021/04/28.-Mestska-kniznica-Zilina.pdf

Platové podmienky

 • od 1 000 € brutto/mesačne

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list a fotokópia dokladu o vzdelaní,
 • predloženie projektu so zameraním na víziu smerovania organizácie, stratégiu rozvoja a služieb s dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť organizácie na najbližších 5 rokov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí plnia zverejnené požiadavky a v požadovanom termíne a požadovaným spôsobom predložia všetky potrebné dokumenty.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami doručte do 24.5.2021 s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – názov organizácie – „NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne Mestského úradu Žilina alebo poštou na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.