Oznamy mesta

Mestský úrad v Žiline vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka (OP) pre oblasť zamestnania.

Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 031 01 Žilina

vyhlasuje výberové konanie na

jedno pracovné miesto odborného pracovníka (OP)

pre oblasť zamestnania.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 15.10.2021 o 10:00 hod.

v priestoroch Mestského úradu v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 031 01 Žilina v zasadacej miestnosti na prízemí.

V prípade zhoršenia pandemickej situácie je možné výberové konanie absolvovať online prostredníctvom videohovoru v aplikácii Microsoft Teams.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu Žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne, alebo zaslať poštou na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 031 11.

Záujemcovia svoju žiadosť predkladajú v uzatvorenej obálke s označením „ Výberové konanie NP TSP II. NEOTVÁRAŤ! “

Pracovná pozícia: Odborný pracovník pre oblasť zamestnania.

Predpokladaná hrubá mzda je: 1050 €/mesiac brutto + osobné ohodnotenie maximálne do výšky          25 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po skúšobnej dobe),

 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

 

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je: od 01.11.2021 alebo podľa dohody s uchádzačom.

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je do 08.10.2021 do 14:00 hod.

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa záujemca uchádza,
 • detailný životopis[1], ktorý je podkladom pre doloženie požadovanej pracovnej skúsenosti (aspoň 5 rokov) ako aj špecifickej pracovnej skúsenosti (aspoň 1 rok práce v rámci danej oblasti)[2],
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom/vysvedčenie, príp. osvedčenia, certifikát a iné relevantné doklady),
 • potvrdenie o účasti na školeniach a vzdelávaniach špecifikovanej pre danú oblasť[3],
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne.),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov (platí pre obce),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace[4] (platí pre MVO),
 • v prípade VK online formou – informácia o uchádzačovej disponibilite materiálno-technickým vybavením umožňujúceho videohovor. V prípade, že uchádzač vybavením nedisponuje, v žiadosti uvedie, že sa videohovoru zúčastní v priestoroch Mestského úradu v Žiline vybavených potrebnou výpočtovou technikou.

 

Predpoklady pre pozíciu OP:

Predpokladom k výkonu povolania odborného pracovníka pre oblasť bývania, financií a zamestnania sú odborná spôsobilosť, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť a osobnostné predpoklady. OP môžu vykonávať len tie činnosti, na výkon ktorých majú dosiahnutý zodpovedajúci stupeň vzdelania vyžadovaný príslušnými právnymi normami.

 

Kompetencie:

 • vytrvalosť, schopnosť pracovať v tíme, flexibilita, schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie, aktívny postoj k rozvíjaniu ďalších sociálnych kompetencií a zručností.

 

ODBORNÝ PRACOVNÍK PRE OBLASŤ ZAMESTNANIA

 

Vzdelanie:

 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, psychológia, právo, pedagogika  a iné humanitné a sociálne vedy.

 

Kvalifikačné predpoklady :

 • minimálne 5 (päť) rokov pracovných skúseností;
 • preukázateľná pracovná skúsenosť v trvaní minimálne 1 (jeden) rok v oblasti podporovaného zamestnávania osôb pochádzajúcich z MRK, ľudí bez domova, resp. iných nízkopríjmových skupín;
 • preukázateľná účasť na školeniach a vzdelávacích aktivitách v oblasti individuálneho a skupinového poradenstva, alebo pracovného a kariérneho poradenstva, koučingu, mentoringu, supervízie, resp. relevantných kurzoch a školeniach  pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách v minimálnom rozsahu 40 hodín.

 

Výberové kritériá pre pozíciu – Odborný pracovník pre oblasť zamestnania

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti podporovaného zamestnávania osôb z radov MRK, ľudí bez domova, resp. iných nízkopríjmové skupín (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
 2. Absolvované vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností, potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti zamestnanosti, konkrétne pracovného a kariérneho poradenstva, individuálneho a skupinového poradenstva, koučingu, mentoringu, supervízie, resp. relevantných kurzov a školení pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).
 3. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.
 4. Osobnostné predpoklady (proaktívnosť, schopnosť pracovať samostatne aj v spolupráci so zamestnávateľmi, pracovnými agentúrami, samosprávami, odbornými školami,  TSP a TP, flexibilita, zodpovednosť, komunikačné zručnosti).
 5. Motivácia pre prácu s marginalizovanými skupinami.

 

Popis pracovných činností:

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb v  spolupráci s TSP, TP s cieľom zamestnania sa, udržania zamestnania, resp. zvýšenia šancí na trhu práce;
 • činnosti v prospech presadzovania práv a právom chránených záujmov znevýhodnených skupín obyvateľov  v oblasti zamestnania sa  v lokalite, regióne;
 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potencionálnych zamestnávateľov a ich priebežné informovanie, motivovanie v prospech zamestnávania osôb z MRK, ľudí bez domova;
 • komunikácia so zamestnávateľom s cieľom uľahčenia procesu nástupu do práce, podpora klienta na pracovisku po dohode so zamestnávateľom, koučing na pracovisku;, pravidelná konzultácia so zamestnávateľmi v súvislosti s prevenciou predčasného odchodu zo zamestnania;
 • vzdelávacie aktivity individuálnou a skupinovou formou pre zamestnávateľov s cieľom scitlivovania aktérov vo vzťahu k ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia a zefektívnenie vzájomnej komunikácie;
 • sociálna analýza celkovej situácie človeka a tvorba individuálnych krokov rozvoja sociálnych zručností a kompetencií v súvislosti so zamestnaním sa;
 • individuálne konzultácie zamestnaných osôb v ich prirodzenom prostredí, resp. pomoc pri riešení aktuálnych problémov na pracovisku;
 • zmocňovanie a motivácia človeka v súvislosti so získaním a udržaním zamestnania, resp. zvyšovania kvalifikácie;
 • spolupráca so zainteresovanými inštitúciami a organizáciami v lokalite, sieťovanie, príp. vytváranie partnerstiev v prospech vytvárania a udržania pracovných miest, rozvoja vzdelávacích a iných možností pre ľudí z MRK, ľudí bez domova;
 • technicko – administratívne úkony v rámci evidencie práce, priebežné vzdelávanie sa  a rozvoj  odborných kompetencií, výkon iných  činnosti v súvislosti s aktuálnymi  potrebami  počas realizácie NP TSP II.

Zdravotná spôsobilosť:

 • schopnosť samostatne resp. v spolupráci s TSP, TP vykonávať prácu v teréne.

Každý úspešný uchádzač, s ktorým obec/MVO uzatvorí pracovno-právny vzťah a prijme ho na miesto zamestnanca, musí spĺňať podmienku bezúhonnosti, ktorá sa dosvedčuje výpisom z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace pred nástupom do zamestnania.[5] Výpisom z registra trestov musí  zamestnávateľ disponovať pred uzavretím pracovnej zmluvy. Bez výpisu z registra trestov, osvedčujúceho bezúhonnosť, nie je možné uzatvoriť pracovno-právny vzťah.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady  na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je územie mesta Žilina – predovšetkým lokalita sídliska Hájik, Košická ulica, Predmestská ulica a Bratislavská ulica, kde žijú, resp. sa zdržiavajú marginalizované skupiny, jednotlivci a rodiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením – Komunitné centrum Bratislavská 8612, 010 01 Žilina, Komunitné centrum Hájik, Korzo 35, 010 15 Žilina a Kancelária TSP, Košická 8392/2A, 010 01 Žilina.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov poštou, osobne dobrovoľne poskytujete Mestskému úradu v Žiline súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v trestnom konaní, Inšpektorát práce. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

[1] Trvanie pracovných pomerov/skúseností je potrebné uvádzať vo formáte DD/MM/RRRR. Životopis musí obsahovať informácie o obsahu vykonávaných činností, ako aj iné informácie relevantné  k preukázaniu splnenia predpísanej praxe.

Zamestnávateľ si rovnako vyhradzuje právo dodatočne žiadať záujemcu o doloženie potvrdenia od príslušného zamestnávateľa o vykonávaní požadovaných špecifických činností ako aj doby trvania pracovného pomeru.

[2] Bližšie špecifikované v časti Kvalifikačné predpoklady

[3] Bližšie špecifikované v časti Kvalifikačné predpoklady

[4] Originál alebo notárom, resp. matrikou  overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluva IA MPSVR SR akceptovaná.

[5] Záujemca nespĺňa kritérium bezúhonnosti, ak a) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere vyššej ako jeden rok, alebo b) priznal vinu za niektorý z trestných činov hrubo narušujúcich občianske spolužitie, proti rodine a mládeži, proti ľudskej dôstojnosti, proti ľudskosti.