Oznamy mesta

Mestská knižnica Žilina vyhlasuje výberové konanie na 1 voľné pracovné miesto – Odborný knihovník / knihovníčka

Organizácia
Mestská knižnica Žilina

Mestská knižnica Žilina, Ul. Sv. Cyrila a Metoda 1, 010 08 Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým konaním na pozíciu:

Odborný knihovník / knihovníčka

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • minimálna 3-ročná odborná prax v oblasti knihovníctva,
 • práca s knižnično-informačným systémom Clavius / Tritius výhodou,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť anglického jazyka výhodou,
 • znalosť práce s PC (internet, Word, Excel),
 • znalosť príslušnej legislatívy (zákon č. 126/2015 Z.z. o knižniciach, Autorský zákon č. 185/2015 Z. z., zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel a pod.)
 • flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť, príjemné vystupovanie,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika náplne pracovnej pozície:

 • zabezpečovanie odbornej evidencie a spracovania knižničných dokumentov,
 • vykonávanie revízie a vyraďovanie knižničného fondu,
 • zabezpečovanie ochrany knižničného fondu,
 • vykonávanie knižnično-informačných činností, poskytovanie výpožičných služieb,
 • poskytovanie konzultácií a poradenských služieb,
 • práca s informačnými databázami,
 • príprava a realizácia kultúrno-výchovných podujatí pre deti, mládež a dospelých,
 • súčinnosť pri manažovaní činností a aktivít pobočiek Mestskej knižnice Žilina.

Mzdové podmienky:

 • mzda zamestnanca je stanovená v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov,
 • platová trieda: 5,
 • stupeň platovej triedy bude závisieť od dĺžky dosiahnutej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní s uvedením názvu pozície a s kontaktnými údajmi,
 • stručný osobný a profesijný životopis,
 • kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • k žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk  v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne mestského úradu na adresu:

Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo elektronickou poštou na adresu: Veronika.Tabackova@zilina.sk

Na obálku uveďte: „Výberové konanie na pozíciu Odborný knihovník/knihovníčka“

Žiadosť je potrebné doručiť najneskôr do 02.08.2021.