Oznamy mesta

Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie – referent agendy realizácie investícií

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina

Oznamuje 1 voľné pracovné miesto,  ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor riadenia projektov a investícií – referent agendy realizácie investícií

Predpokladaný termín nástupu: 15.11.2021

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa stavebného zamerania a 3 roky praxe,
 • odborná spôsobilosť pre výkon stavebného dozoru alebo stavbyvedúceho výhodou,
 • prax v oblasti realizácie stavebných prác napr. formou majstra, stavbyvedúceho, resp. stavebného dozoru vítaná,
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, Outlook, Autocad, Cenkros – vítaná),
 • vodičské oprávnenie skupiny B (aktívny vodič),
 • schopnosť pracovať v záťažových situáciách,
 • flexibilita, kreativita,
 • komunikatívnosť, zodpovednosť,
 • bezúhonnosť

Stručná charakteristika:

 • koordinácia a zabezpečovanie realizačnej fázy investičnej akcie,
 • výkon odborného technického (príp. stavebného) dozoru pozemných a inžinierskych stavieb,
 • výkon inžinierskej činnosti vo fáze realizácie stavieb, opráv a rekonštrukcií pozemných a inžinierskych stavieb.

Požadované znalosti:

 • zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v časti procesu územného, stavebného a kolaudačného konania,
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 Čo ponúkame:

 • základná mzda: 950 €/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia až do výšky 25% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 31.10.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.