Oznamy mesta

Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie – referent agendy prípravy investícií

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na:

Odbor riadenia projektov a investícií – referent agendy prípravy investícií

Predpokladaný termín nástupu: 15.11.2021

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa stavebného zamerania a 4 roky praxe alebo
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa stavebného zamerania a 2 roky praxe,
 • výborné komunikačné zručnosti,
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, internet, Outlook),
 • vodičské oprávnenie skupiny B (aktívny vodič),
 • schopnosť pracovať v záťažových situáciách,
 • flexibilita, kreativita,
 • komunikatívnosť, zodpovednosť.

Požadované znalosti:

 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v časti procesu územného, stavebného a kolaudačného konania,
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 • pracovnou náplňou je inžinierska činnosť pri príprave stavieb za účelom získania rozhodnutí a povolení správnych orgánov a stavebných úradov,
 • koordinácia a zabezpečovanie prípravnej fázy investičných akcií,
 • spracovanie zadania pre projektové dokumentácie, koordinácia projektov, spracovávanie projektových zámerov.

Čo ponúkame:

 • základná mzda: 950 €/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia až do výšky 25% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 31.10.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk 

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.