Oznamy mesta

Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie na 2 voľné pracovné miesta – Referent agendy projektov EÚ

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

vyhlasuje výberové konanie na 2 voľné pracovné miesta, ktoré budú obsadené výberovým konaním na pozíciu:

Odbor riadenia projektov a investícií – Referent agendy projektov EÚ

 

Predpokladaný termín nástupu: 1.8.2021.

Pracovná pozícia bude vytvorená na dobu určitú – 2 roky.

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a 2 roky praxe alebo I. stupňa a 4 roky praxe,
 • požadovaná prax v oblasti projektov financovaných z fondov EÚ s dôrazom hlavne na Operačný program Integrovaná infraštruktúra(v oblasti implementácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ – riadenie aktivít, koordinácia činností, monitorovanie a finančné riadenie,
 • prax vo verejnej alebo štátnej správe výhodou,
 • mierne pokročilá znalosť anglického jazyka, znalosť iného cudzieho jazyka vítaná,
 • znalosť práce s PC (internet, Word, Excel),
 • flexibilita, precíznosť, analytické myslenie, kreativita, samostatnosť a odolnosť voči stresu.
 • bezúhonnosť.

Vyžaduje sa znalosť:

 • zákon č.292/2014 Z. z. Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení.

Doklady potrebné k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní s uvedením názvu pozície a s kontaktnými údajmi,
 • stručný osobný a profesijný životopis,
 • overené doklady o vzdelaní,
 • k žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk  v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.

 

Náplň práce:

 • spolupráca na riadení projektu podľa schváleného harmonogramu a súčinnosť pri realizácií jednotlivých aktivít projektu a výstupov projektu;
 • vyhodnocovanie časového a technického pokroku projektu;
 • zaistenie všetkých dokladov potrebných pre uskutočnenie naplánovaných aktivít projektu;
 • komunikácia s dotknutými orgánmi a finalizácia dokumentov pre potreby týchto orgánov (RO/SO a pod);
 • riadenie napĺňania výsledkov projektu v súlade s rozpočtom projektu a rozpočtom mesta;
 • administratíva projektu (tvorba zápisov zo stretnutí, príprava materiálov pre stretnutia);
 • vypracovanie monitorovacích správ;
 • príprava zmenových konaní, posudzovanie nákladov naviac, resp. dodatkov k zmluve o dielo a vypracovanie žiadosti o zmenu projektu;
 • finančné riadenie projektu;
 • vyhodnocovanie finančného pokroku a plnenia rozpočtu;
 • analýza výdavkov projektu, posudzovanie oprávnenosti výdavkov projektu;
 • spracovanie žiadostí o platbu.

Čo ponúkame:

 • základná mzda: 1 050 €/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia až do výšky 25% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne mestského úradu na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo elektronickou poštou na adresu: zamestnanie@zilina.sk

Na obálku uveďte: „Výberové konanie na pozíciu Referent agendy projektov EÚ – neotvárať“.

Žiadosti je potrebné doručiť najneskôr do 18.07.2021.

Termín ústneho pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady oznámený emailom.