Oznamy mesta

Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie – Konateľ spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o.

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina ako jediný spoločník spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o. so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

Konateľ spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o.

Predpokladaný termín nástupu:  01.03.2022.

Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa,
 • 5 rokov praxe v riadiacej pozícií v oblasti riadenia stavebnej činnosť, správy verejného priestoru prípadne súvisiacej oblasti,
 • manažérske zručnosti,
 • ekonomické a technické znalosti potrebné pre riadne vedenie obchodnej spoločnosti,
 • znalosť Obchodného zákonníka a podnikateľského prostredia,
 • bezúhonnosť,
 • flexibilita, kreativita, schopnosť viesť tím ľudí, komunikačné zručnosti.

Doklady potrebné pre účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní s kontaktnými údajmi,
 • overené doklady o vzdelaní,
 • stručný osobný a profesijný životopis potvrdzujúci požadovaný rozsah odbornej praxe,
 • návrh podnikateľského plánu, predpokladaných činností a strategického rozvoja spoločnosti (rozsah cca 2 strany A4),
 • k žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých pre potreby výberového konania vrátane zaradenia do databázy uchádzačov a to v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje uchádzačov budú uchovávané po dobu trvania výberového konania.

Odmena konateľa bude poskytovaná na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa podľa Obchodného zákonníka mesačne vo výške od 2 200 EUR.

Poznámka: úspešného uchádzača musí do funkcie konateľa spoločnosti schváliť v súlade s § 11 ods. 4 písm. I) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Mestské zastupiteľstvo Žilina.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • elektronickou poštou na adresu: zamestnanie@sk
 • poštou alebo osobne v zalepenej obálke do Podateľne MsÚ, adresa:

Mestský úradu v Žiline,
Námestie obetí komunizmu 1,
011 31 Žilina

Na obálku uveďte: „Výberové konanie na konateľa spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o.“ – NEOTVÁRAŤ.

Žiadosti je potrebné doručiť najneskôr do 16.01.2022.

Termín ústneho pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený emailom.