Oznamy mesta

Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie – Konateľ spoločnosti Mestský sociálny podnik Žilina, s. r. o.

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina ako jediný spoločník budúcej spoločnosti Mestský sociálny podnik Žilina, s. r. o., so sídlom Vysokoškolákov 1765/8, 010 08  Žilina ako  verejnoprospešný integračný sociálny podnik vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

Konateľ spoločnosti Mestský sociálny podnik Žilina, s. r. o.

Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie min. stupňa,
 • 2 roky praxe v riadiacej pozícií v oblasti manažmentu firmy,
 • manažérske a ekonomické zručnosti,
 • znalosť podnikateľského prostredia,
 • znalosť príslušnej legislatívy – Obchodného zákonníka a Zákonníka práce,
 • znalosť zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch,
 • schopnosť teamovej práce, organizačné a komunikačné zručnosti,
 • sociálne cítenie, chuť pracovať s ľuďmi so znevýhodnením, resp. zdravotným postihnutím.

 

Iné predpoklady uchádzača:

 • znalosť zákona o majetku obcí,
 • znalosť zákona o verejnom obstarávaní,
 • skúsenosti z oblasti prípravy a realizácie projektov financovaných z rôznych fondov a dotačných schém,
 • skúsenosť s projektami v sociálnej oblasti,
 • vodičský preukaz skupiny „B“,
 • práca s počítačom (Excel, Word, internet, a pod.).

 

Doklady potrebné pre účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní s kontaktnými údajmi,
 • overené doklady o vzdelaní,
 • stručný osobný a profesijný životopis potvrdzujúci požadovaný rozsah odbornej praxe,
 • návrh stratégie rozvoja spoločnosti a rozvoja spolupráce s mestom na najbližšie 3 roky (rozsah max. 2 strany A4),
 • k žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých pre potreby výberového konania vrátane zaradenia do databázy uchádzačov a to v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje uchádzačov budú uchovávané po dobu trvania výberového konania.

Predpokladaný termín nástupu:  01.01.2022. Funkcia konateľa spoločnosti je viazaná na vznik spoločnosti Mestský sociálny podnik Žilina, s. r. o. (po schválení  Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 25.10.2021).

Hlavným cieľom sociálneho podnikania je zriadenie prevádzky integračného sociálneho podniku, definovaného ako verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb, a to najmä zdravotne. Predmetom podnikania budú čistiace a upratovacie služby, prevádzkovanie čistiarne a práčovne a iné poskytovanie služieb na území mesta Žilina. Spoločnosť bude sídliť v budove na ul. Vysokoškolákov 1765/8 a úzko spolupracovať so spoločnosťou Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o..

Odmena konateľa bude poskytovaná na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa podľa Obchodného zákonníka mesačne vo výške 1 500 EUR + 500 EUR mesačná odmena v závislosti od výkonu funkcie.

Poznámka: úspešného uchádzača musí do funkcie konateľa spoločnosti schváliť v súlade s § 11 ods. 4 písm. I) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Mestské zastupiteľstvo Žilina.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • elektronickou poštou na adresu: zamestnanie@zilina.sk
 • poštou alebo osobne v zalepenej obálke do Podateľne MsÚ, adresa: Mestský úradu v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Na obálku uveďte: „Výberové konanie na konateľa spoločnosti Mestský sociálny podnik Žilina, s. r. o.“ – NEOTVÁRAŤ.

Žiadosti je potrebné doručiť najneskôr do 02.11.2021. Termín ústneho pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený emailom.