Oznamy mesta

Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie – Konateľ spoločnosti Mestský podnik služieb Žilina, s. r. o.

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina ako jediný spoločník budúcej spoločnosti Mestský podnik služieb Žilina s.r.o, integračný registrovaný sociálny podnik so sídlom ulica Vysokoškolákov 1765/8, 010 08  Žilina vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

Konateľ spoločnosti Mestský podnik služieb Žilina, s. r. o.

Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie min. stupňa,
 • 3 roky praxe v riadiacej pozícií v oblasti manažmentu firmy,
 • manažérske a ekonomické zručnosti,
 • znalosť podnikateľského prostredia,
 • znalosť príslušnej legislatívy – Obchodného zákonníka a Zákonníka práce,
 • znalosť zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch,
 • schopnosť teamovej práce, organizačné a komunikačné zručnosti,
 • sociálne cítenie, chuť pracovať s ľuďmi so znevýhodnením, resp. zdravotným postihnutím.

Iné predpoklady uchádzača:

 • znalosť zákona o majetku obcí,
 • znalosť zákona o verejnom obstarávaní,
 • skúsenosti z oblasti prípravy a realizácie projektov financovaných z rôznych fondov a dotačných schém,
 • skúsenosť s projektami v sociálnej oblasti,
 • vodičský preukaz skupiny „B“,
 • práca s počítačom (Excel, Word, internet, a pod.).

Doklady potrebné pre účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní s kontaktnými údajmi,
 • overené doklady o vzdelaní,
 • stručný osobný a profesijný životopis potvrdzujúci požadovaný rozsah odbornej praxe,
 • návrh stratégie rozvoja spoločnosti a rozvoja spolupráce s mestom na najbližšie 3 roky (rozsah cca 2 strany A4, možnosť obrazovej prezentácie na výberovom konaní),
 • k žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých pre potreby výberového konania vrátane zaradenia do databázy uchádzačov a to v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje uchádzačov budú uchovávané po dobu trvania výberového konania.

Predpokladaný termín nástupu:  01.01.2022. Funkcia konateľa spoločnosti je viazaná na vznik spoločnosti Mestský podnik služieb Žilina, s. r. o., ktorú musí schváliť Mestské zastupiteľstvo v Žiline na jeseň 2021. Spoločnosť bude sídliť v budove na ul. Vysokoškolákov 1765/8 a úzko spolupracovať so spoločnosťou Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o..

Odmena konateľa bude poskytovaná na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa podľa Obchodného zákonníka vo výške 1 400 EUR.

Poznámka: úspešného uchádzača musí do funkcie konateľa spoločnosti schváliť v súlade s § 11 ods. 4 písm. I) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Mestské zastupiteľstvo Žilina.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • elektronickou poštou na adresu: zamestnanie@sk
 • poštou alebo osobne v zalepenej obálke do Podateľne MsÚ, adresa: Mestský úradu v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Na obálku uveďte: „Výberové konanie na konateľa spoločnosti Mestský podnik služieb Žilina, s. r. o.“.

Žiadosti je potrebné doručiť najneskôr do 12.10.2021. Termín ústneho pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený emailom.