Oznamy mesta

Mesto Žilina voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu opatrovateľ/ka (zástup za dlhodobú PN)

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Oznamuje  1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

odbor sociálny a bytový – opatrovateľ/ka (zástup za dlhodobú PN)

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Základné požiadavky:

 • vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • absolvent/ka akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín,
 • prax v poskytovaní opatrovateľskej služby vítaná,
 • schopnosť pracovať v záťažových a stresových situáciách,
 • zodpovednosť,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika:

 • poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a to v prirodzenom domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby.

Čo ponúkame:

 • základná mzda: od 580 €/mesiac brutto (zamestnancovi bude v príslušnom mesiaci vyplatená mzda najmenej v sume minimálnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom) + osobné ohodnotenie maximálne do výšky 30 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po skúšobnej dobe),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Pevný pracovný čas do 07.00 h do 15.00 h.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladmi o dosiahnutom vzdelaní, hygienickej a zdravotnej spôsobilosti  je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 23.6.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina  

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.