Oznamy mesta

Informácia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Mesto  Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie:

  • predmet prevodu: pozemok v katastrálnom území Žilina, parcela č. KN-C 248/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43m²
  • právny titul: kúpna zmluva č. 460/2021 (zverejnená na www.zilina.sk)
  • prevod vlastníctva: 14.12.2021, číslo vkladu: V 11523/2021, nadobúdateľ: EMIS-EM, s.r.o., so sídlom Kálov 365, 010 01 Žilina, IČO: 36 408 336