Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – Vedúci/vedúca oddelenia životného prostredia

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – Vedúci/vedúca oddelenia životného prostredia (zástup za materskú dovolenku)

Predpokladaný termín nástupu: 18.10.2021

Základné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie I. stupňa a 6 rokov praxe alebo VŠ vzdelanie II. stupňa a 5 rokov praxe,
 • prax v riadení zamestnancov vítaná,
 • prax v oblasti starostlivosti o životné prostredie alebo iných relevantných súvisiacich odboroch súvisiacich s náplňou činnosti oddelenia,
 • znalosť legislatívy upravujúcej oblasť starostlivosti o verejnú zeleň, starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • schopnosť pracovať pod tlakom,
 • precíznosť, flexibilita, lojalita, komunikatívnosť, zodpovednosť,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

Do kompetencie oddelenia životného prostredia patrí najmä starostlivosť o mestskú zeleň, jej ochrana a rozvoj, agenda starostlivosti o životné prostredie a posudzovanie vplyvov naň ako aj plnenie úloh na úseku nakladania s odpadmi.

Náplňou práce vedúceho/vedúcej oddelenia životného prostredia bude najmä:

 • vedenie oddelenia zodpovedného za komplexnú starostlivosť o životné prostredie, zeleň a nakladanie s odpadmi v meste,
 • zabezpečovanie plnenia úloh v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia, najmä podľa zákona o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v oblasti posudzovania vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných činností na životné prostredie  v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou
 • posudzovanie, koordinovanie a usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta v oblasti zelene,
 • zabezpečovanie a koordinácia koncepcie ochrany a rozvoja zelene,
 • koordinácia činností v rámci agend patriacich do pôsobnosti oddelenia,
 • spracovávanie podkladov a výstupov v rámci kompetencie pre potreby vedúceho odboru,
 • sledovanie plnenia zmlúv na oddelení a iné.

Čo ponúkame:

 • základná mzda: od 1200 € mesiac brutto a osobné ohodnotenie maximálne do výšky 20 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po skúšobnej dobe),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní naviac,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • flexibilná pracovná doba,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 22.09.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.