Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – Vedúci/vedúca oddelenia výroby a servisu

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – Vedúci/vedúca oddelenia výroby a servisu

Predpokladaný termín nástupu: 3.1.2022

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a 6 rokov praxe alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a 5 rokov praxe v relevantných odboroch súvisiacich s náplňou činnosti oddelenia,
 • prax v riadení zamestnancov vítaná,
 • prax v oblasti verejnej správy vítaná,
 • znalosť legislatívy napr. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, technické normy a regulatívy súvisiace s charakteristikou pracovnej činnosti,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • schopnosť práce pod tlakom,
 • precíznosť, flexibilita, lojalita, komunikatívnosť, zodpovednosť,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 • zabezpečuje organizáciu a výkon menších obecných služieb pre mesto Žilina, organizuje verejnoprospešné práce,
 • spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pri realizácii a výkone aktivačnej činnosti uchádzačov o zamestnanie,
 • vykonáva manipulačné práce a participuje na príprave podujatí organizovaných mestom Žilina,
 • zabezpečuje drobné opravy detských ihrísk  a mestského mobiliáru,
 • zabezpečuje výrobu drobného mobiliáru pre potreby mesta Žilina,
 • vykonáva drobné stavebné práce pri údržbe verejného priestoru,
 • vykonáva pomoc pri upratovaní a čistení verejných priestranstiev,
 • vykonáva iné pomocné práce pri úprave verejných priestranstiev,
 • vykonáva opravárenské  a údržbárske práce všetkého druhu na majetku mesta Žilina,
 • vykonáva iné potrebné operatívne práce pri riešení podnetov od občanov,
 • vykonáva údržbu a prevádzku verejného osvetlenia.

 Čo ponúkame:

 • základná mzda 1200 € mesiac brutto, osobné ohodnotenie maximálne do výšky 20 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po skúšobnej dobe),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • flexibilná pracovná doba,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 12.12.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

 

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.