Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – Referent správy rozpočtu a účtovníctva

Organizácia
Mestská polícia Žilina

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom.

Miesto výkonu práce: Mestská polícia Žilina, Hollého 11, 010 01 Žilina

Vnútorné a organizačné oddelenie:  Referent správy rozpočtu a účtovníctva

Predpokladaný termín nástupu ihneď.

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa alebo úplné stredné vzdelanie a min. 5 rokov praxe,
 • znalosť zákonov a legislatívy v oblasti rozpočtových pravidiel verejnej správy a územnej samosprávy, znalosť priebehu účtovných dokladov,
 • prax vo verejnej správe vítaná,
 • pokročilá znalosť práce s PC (internet, Word, Excel),
 • dôslednosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita, kreativita,
 • bezúhonnosť.

Vyžaduje sa znalosť:

 • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Stručná charakteristika:

 • Zabezpečovanie prípravy podkladov pre plánovacie rozhodnutia, zostavenie finančného plánu rozpočtu MP, alternatívne postupy hospodárneho plnenia rozpočtu MP, sledovanie priebehu plnenia rozpočtu MP, vykonávanie prípadných úprav plánu rozpočtu MP a dodržiavanie termínov plnenia.
 • Vedenie evidencie došlých faktúr, vykonávanie úhrad faktúr prostredníctvom platobných  poukazov.
 • Zabezpečovanie hotovostného preddavku pre potreby bežných nákupov tovaru a služieb na príslušný mesiac a následne vykonávanie vyúčtovania preddavku peňažnej hotovosti s predložením účtovných dokladov a rekapitulácie čerpania týchto prostriedkov.
 • Vedenie evidencie majetku v správe MP Žilina – drobný hmotný majetok, drobný nehmotný majetok, majetok v operatívnej evidencii.
 • Spracovávanie návrhov na vyradenie majetku s príslušnými odbornými posudkami pokiaľ sú pre posúdenie technického stavu majetku potrebné.
 • Zabezpečovanie nákupu, prevzatia a vyúčtovania stravných lístkov pre zamestnancov s miestom výkonu práce Mestská polícia Žilina.

Čo ponúkame:

 • 950 EUR mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia až do výšky 25% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • flexibilná pracovná doba,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť elektronickou formou do 10.11.2021 e-mail: nabor@mpza.sk.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o Vašich právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.