Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – referent správy miestnych daní a poplatku

Oddelenie
Odbor ekonomický

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor ekonomický – referent správy miestnych daní a poplatku

Predpokladaný termín nástupu: od 01.09.2021

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa a 2 roky praxe alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
 • znalosť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), zákonov č. 305/2013 a 211/2019 Z. z. o e-Governmente a súvisiacej elektronizácii,
 • prax vo verejnej správe vítaná,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • schopnosť pracovať v záťažových situáciách,
 • flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 • evidencia a správa portfólia poplatníkov (FO a PO), vyrubovanie miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, na základe rotačného plánu práca aj v klientskom centre MsÚ v Žiline,
 • príprava interných noriem, všeobecne záväzných nariadení na výber a správu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • spracovanie výkazníctva súvisiaceho so správou poplatku, spolupráca pri predkladaní dokumentácie pre potreby kontrolných orgánov a pod.

Čo ponúkame:

 • základná mzda: od 950 €/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia až do výšky 25% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • flexibilná pracovná doba,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 19.08.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.