Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – Referent personalistiky

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ – Referent personalistiky

Predpokladaný termín nástupu: Ihneď

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a 2 roky praxe,
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná,
 • znalosť pracovnoprávnej legislatívy požadovaná,
 • prax z oblasti personalistiky vítaná,
 • zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, kreativita, lojalita, komunikatívnosť, diskrétnosť,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika:

 • spracovávanie a vedenie personálnej agendy súvisiacej so vznikom, zmenou a skončením pracovného pomeru a pracovnoprávneho vzťahu zamestnancov,
 • zabezpečovanie výberových konaní, obsadzovania voľných pracovných miest a vedenie príslušnej dokumentácie,
 • spracovanie a kontrola dochádzky zamestnancov v nadväznosti na platné právne a interné predpisy, príprava podkladov pre spracovanie miezd,
 • riešenie zamestnaneckých záležitostí v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou, Zákonníkom práce, internými pravidlami a ostatnou pracovno-právnou legislatívou,
 • zodpovednosť za správnosť vykonaných úkonov a dodržiavanie zákonom stanovených lehôt,
 • komunikácia a spolupráca so zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou, štatistickým úradom, ÚPSVaR príp. ďalšími inštitúciami,
 • spolupráca vyplývajúca z organizačno-technického zabezpečenia volieb, referenda sčítania obyvateľov, domov a bytov a pod.

Čo ponúkame:

 • základná mzda: 950 €/mesiac brutto, osobné ohodnotenie maximálne do výšky 25% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po skúšobnej dobe),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 02.09.2021  na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.