Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – Referent agendy projektov EÚ

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor riadenia projektov a investícií – Referent agendy projektov EÚ

Predpokladaný termín nástupu: 01.02.2022

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • 3 roky praxe v oblasti prípravy, riadenia a implementácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov fondov EÚ,
 • skúsenosť s riadením projektov zameraných na smart riešenia, IoT, príp. IT výhodou,
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet),
 • základy účtovníctva,
 • stredne pokročilá znalosť anglického jazyka,
 • precíznosť, analytické myslenie, flexibilita, kreativita, komunikatívnosť,
 • zodpovednosť a odolnosť voči stresu,
 • certifikáty Prince 2 / PMI PMP / IPMA výhodou,
 • bezúhonnosť.

Vyžaduje sa znalosť:

 • Zákon č. 292/2014 Z. z. – Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Vyhláška č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov,
 • Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení.

Stručný popis obsahovej náplne pracovnej pozície:

 • spracovanie projektov predkladaných v rámci Štrukturálnych fondov EÚ (OPII, IROP, OP KŽP, OP ĽZ…) a iných dotačných a grantových schém (Dotácie MPSVaR SR, MF SR…), príprava projektových príloh, monitoring aktuálnych výziev,
 • zodpovednosť za riadenie projektu počas celého životného cyklu projektu,
 • riadenie projektových (ľudských a finančných) zdrojov, zabezpečovanie tvorby obsahu, priebežné odôvodňovanie projektu (aktualizácia BC/CBA) a predkladanie vstupov na rokovanie Riadiaceho výboru,
 • komunikácia s dodávateľmi,
 • zodpovednosť za plnenie projektových cieľov, plánovanie a dodržiavanie harmonogramu prác a rozpočtu, koordináciu členov projektového tímu, hodnotenie a prezentáciu výsledkov a za riadenie s tým súvisiacich rizík,
 • zodpovednosť za riadenie zmien v projekte,
 • zodpovednosť za naplánovanie a riadenie testovania, distribúcie a nasadenie releasu, zaistenie prevádzkovej post-implementačnej podpory používateľov služby IT v realizovanom projekte,
 • administratíva projektu (tvorba zápisov zo stretnutí, príprava materiálov pre stretnutia);
 • vypracovanie monitorovacích správ;
 • príprava zmenových konaní, posudzovanie nákladov naviac, resp. dodatkov k zmluve o dielo a vypracovanie žiadosti o zmenu projektu;
 • finančné riadenie projektu;
 • vyhodnocovanie finančného pokroku a plnenia rozpočtu;
 • analýza výdavkov projektu, posudzovanie oprávnenosti výdavkov projektu;
 • spracovanie žiadostí o platbu.

Čo ponúkame:

 • základná mzda 1 050 €/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia až do výšky 25% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 15.12.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.