Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – opatrovateľ/ka detí v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťa (detské jasle) Puškinova 14, Žilina

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

Oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor sociálny a bytový – opatrovateľ/ka detí v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťa (detské jasle) Puškinova 14, Žilina

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Základné požiadavky:

 • úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
 • alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín,
 • schopnosť poskytovať bežné úkony starostlivosti a výchovy dieťaťu od 1 roku do 3 rokov veku,
 • citlivý a profesionálny prístup k deťom, znalosť potrieb dieťaťa,
 • znalosť biológie dieťaťa,
 • schopnosť pracovať v kolektíve,
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita, kreativita,

Stručná charakteristika:

 • v zmysle zákona o sociálnych službách poskytovanie daného druhu sociálnej služby primerane veku a zdravotnému stavu dieťaťa podľa individuálnych potrieb a schopností s cieľom rozvíjať schopnosti dieťaťa, osobnosti dieťaťa, osvojovanie návykov a jeho socializáciu,
 • úzka spolupráca s rodinou dieťaťa.

Čo ponúkame:

 • základná mzda: od 850 €/mesiac brutto a osobné ohodnotenie max. vo výške 25 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po skúšobnej dobe),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 7.10.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.