Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – Odbor sociálny a bytový – referent sociálnej a bytovej agendy

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor sociálny a bytový – referent sociálnej a bytovej agendy

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca,
 • prax v oblasti poskytovania sociálnych služieb vítaná,
 • prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná,
 • znalosť legislatívy upravujúcej oblasť sociálnych služieb,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • schopnosť pracovať v záťažových situáciách,
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, príjemné vystupovanie,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika:

Mesto Žilina hľadá referenta sociálnej a bytovej agendy, ktorého náplňou práce bude najmä:

 • poskytovať základné sociálne poradenstvo fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ohrozenej sociálnym vylúčením, fyzickej osobe, ktorá má obmedzené schopnosti sa spoločensky začleniť, samostatne riešiť problémy v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 15/20018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina,
 • poskytovať fyzickej osobe v nepriaznivej bytovej situácii základné poradenstvo k žiadostiam o pridelenie nájomných bytov, k obnoveniu žiadosti o pridelenie nájomných bytov a žiadostiam o výmenu mestských nájomných bytov,
 • výkon práce je realizovaný v klientskom centre

Čo ponúkame:

 • 850 EUR/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia až do výšky 25% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Pracovná doba:
Pondelok:       7:30 – 15:30
Utorok:           7:30 – 15:30
Streda:            7:30 – 17:00
Štvrtok:           7:30 – 15:30
Piatok:            7:30 – 14:00

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 08.08.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.