Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – Mestská polícia Žilina, Oddelenie prevencie, životného prostredia a správy MP – vedúci oddelenia

Organizácia
Mestská polícia Žilina

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom.

Miesto výkonu práce:

Mestská polícia Žilina, Stanica Vlčince, Nanterská 29, 010 08 Žilina

Oddelenie prevencie, životného prostredia a správy MP:  vedúci oddelenia

Predpokladaný termín nástupu 15.01.2022.

Základné požiadavky:

 • úplné stredné vzdelanie a min. 10 rokov odbornej praxe – obecná/mestská polícia, Policajný zbor, vysokoškolské vzdelanie vítané,
 • prax v riadení zamestnancov vítaná,
 • znalosť zákonov a legislatívy v rozsahu pôsobnosti obecnej/mestskej polície, územnej samosprávy,
 • pokročilá znalosť práce s PC (internet, Word, Excel, PowerPoint),
 • vodičský preukaz skupiny B
 • schopnosť práce pod tlakom,
 • dôslednosť, precíznosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita, kreativita,
 • bezúhonnosť.

 

Vyžaduje sa znalosť:

 • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
 • zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii,
 • zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,
 • zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke,
 • zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Stručná charakteristika:

 • zabezpečuje metodickú a analytickú činnosť v oblasti objasňovania priestupkov na úrovni samosprávy vykonávanú obecným policajtom aj so zameraním na environmentálnu problematiku,
 • vykonáva koncepčné, systémové a metodické práce zamerané na preventívne, výchovné a vzdelávacie aktivity – preventívne prednášky, konzultácie z dopravnej výchovy ako garant dopravného ihriska, kriminality, rôznych druhov závislostí, správania sa v bežnom živote i v extrémnych situáciách,
 • koordinuje a zabezpečuje prípravnú fázu investičnej akcie pre mestskú políciu v rámci prevencie a ďalších aktivít – zadanie pre projekt, vypracovanie projektovej dokumentácie a koordinácia projektu v spolupráci s mestským úradom,
 • vyhľadáva možnosti financovania projektov zameraných na preventívne aktivity pre mestskú políciu,
 • intenzívne spolupracuje s miestnymi autoritami (PZ, ÚPSVaR, VUC, OÚ, OZ),
 • zabezpečuje odborné agendy v rámci lektorskej činnosti,
 • organizuje a koordinuje rôzne typy akcií, konferencií v rámci manažmentu v spolupráci s inými oprávnenými subjektami,
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam v rámci prevencie,
 • koordinuje práce zamestnancov alebo skupiny zamestnancov s rovnakým alebo podobným pracovným postupom alebo obsahom.

Čo ponúkame:

 • 1 600 EUR mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia až do výšky 25% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, MHD, zvýhodnené vstupy do mestského divadla, služobný telefón, osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť elektronickou formou do 31.12.2021 e-mail: nabor@mpza.sk.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o Vašich právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.