Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom – referent opatrovateľskej a posudkovej činnosti

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor sociálny a bytový – referent opatrovateľskej a posudkovej činnosti

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca,
 • prax vo verejnej správe alebo v sociálnej oblasti vítaná,
 • znalosť práce s PC (internet, Word, Excel),
 • orientácia v meste Žilina a v mestských častiach,
 • schopnosť pracovať v záťažových situáciách,
 • flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť, príjemné vystupovanie,
 • bezúhonnosť.

Znalosti:

 • zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších platných právnych predpisov,
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších platných právnych predpisov,
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších platných právnych predpisov,

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 • vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu,
 • rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v zariadení denného stacionára a opatrovateľskej služby,
 • zabezpečovanie poskytovania sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách,
 • riadenie a koordinovanie činnosti opatrovateliek v domácom prostredí,
 • poskytovanie základného sociálneho poradenstva.

Čo ponúkame:

 • základná mzda: 950 €/mesiac brutto + možnosť osobného ohodnotenia až do výšky 25% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po skúšobnej dobe),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní naviac,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 19.05.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk  v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.