Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom – Referent odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – Referent odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a 2 roky praxe alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, – skúsenosti a dobrá orientácia v oblasti odpadového hospodárstva,
 • znalosť problematiky nakladania s odpadmi,
 • environmentálna gramotnosť,
 • prax vo verejnej správe vítaná,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • schopnosť pracovať v záťažových situáciách,
 • flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 • referát odpadového hospodárstva, čistoty mesta, poľnohospodárstva a zvierat patrí priamo pod oddelenie životného prostredia, ktoré ako celok spadá pod organizačný útvar odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia,
 • zastrešuje starostlivosť o verejné priestranstvá a životné prostredie v meste Žilina,
 • spracováva žiadosti o pridelenie nádob na triedený komunálny odpad pre zberovú spoločnosť,
 • organizuje a koordinuje zber triedeného komunálneho odpadu, elektro-odpadu, BRO a BRKO a ostatného odpadu okrem zmesového komunálneho a objemového odpadu na území mesta,
 • plánuje, koordinuje, schvaľuje  a kontroluje výkony prác  zmluvných spoločností a odsúhlasuje plány prác,
 • vypracováva a aktualizuje VZN o odpadoch a zabezpečuje informovanie o nakladaní s triedeným odpadom na území mesta,
 • vedie evidenciu nelegálnych skládok – rieši podnety a sťažnosti, ukladá opatrenia na nápravu a spolupracuje s príslušnými orgánmi odpadového hospodárstva.

Čo ponúkame:

 • základná mzda: 950,00 €/mesiac brutto a osobné ohodnotenie maximálne do výšky 25 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po skúšobnej dobe)
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť mimoriadnych odmien, – nárok na dovolenku 5 dní naviac,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • flexibilná pracovná doba
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 11.06.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.