Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje voľné 1 pracovné miesto – Referent – technik požiarnej ochrany a BOZP

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina oznamuje voľné 1 pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – Referent – technik požiarnej ochrany a BOZP

Predpokladaný termín nástupu: od 01.10.2021

Základné požiadavky:

 • VŠ vzdelanie I. stupňa alebo II. stupňa, úplné SŠ vzdelanie a 2 roky praxe,
 • prax vo verejnej správe vítaná,
 • prax v oblasti BOZP a PO požadovaná
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • schopnosť pracovať v záťažových situáciách,
 • flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť,
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 • výkon činnosti bezpečnostného technika na základe Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
 • vypracováva dokumentáciu v oblasti BOZP a kontroluje dodržiavanie povinnosti uvedených v dokumentáciách BOZP mesta,
 • vykonáva vstupné školenia, preškolenia v oblasti BOZP v zmysle platnej legislatívy,
 • vedie evidenciu a kontrolu vyhradených technických zariadení,
 • spolupracuje s Inšpektorátom práce, Regionálnych úradom verejného zdravotníctva.
 • rieši všetky pracovné úrazy, zabezpečuje vypracovanie kompletnej dokumentácie a odstupuje príslušným inštitúciám a vykonáva nápravné opatrenia,
 • vykonáva činnosti technika požiarnej ochrany na základe Zákon č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi,
 • zodpovedá za dokumentáciu OPP mesta.
 • vykonáva odbornú prípravu protipožiarnych hliadok, školenia a preškolenia pracovníkov a pracovníkov zabezpečujúcich OPP v mimoriadnom čase,
 • vykonáva činnosti spojené s tvorbou rozpočtu príslušnej oblasti,
 • koordinuje činnosti s DHZ,
 • výkon činnosti spojenej so zabezpečovaním záchranných prác, obhliadky miest udalostí. Úkony týkajúce sa prevencie ochrany pred povodňami.

Čo ponúkame:

 • základná mzda: od 850 €/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia až do výšky 25% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • flexibilná pracovná doba,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 22.09.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.