Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje 1 voľné pracovné miesto – Referent mzdového účtovníctva (zastupovanie počas materskej dovolenky)

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na:

Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ: Referent mzdového účtovníctva (zastupovanie počas materskej dovolenky)

Predpokladaný termín nástupu 03.01.2022

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa a 2 roky praxe,
 • znalosť zákonov a legislatívy v mzdovej oblasti, znalosť priebehu účtovných dokladov,
 • prax vo verejnej správe vítaná,
 • pokročilá znalosť práce s PC (internet, Word, Excel)
 • dôslednosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita, kreativita,
 • bezúhonnosť.

Vyžaduje sa znalosť:

 • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde
 • zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Stručná charakteristika:

 • Samostatné odborné práce v mzdovej učtárni, pri svojej činnosti sa riadi príslušnými zákonmi, KZ a vnútornými predpismi, ktoré sa týkajú miezd.
 • Spracovanie výpočtu miezd zamestnancov v stanovenom harmonograme, spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmov..
 • Kontrola oprávnenosti a správnosti mzdových podkladov.
 • Spracovanie mesačných a ročných výkazov, štatistík a hlásení z oblasti miezd.
 • Evidencia mzdových dokladov v súlade s platnou legislatívou.
 • Komunikácia so zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou, štatistickým úradom, príp. ďalšími inštitúciami.

 Čo ponúkame:

 • 950 EUR mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia až do výšky 25% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • flexibilná pracovná doba,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 12.12.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru.

Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o Vašich právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.