Oznamy mesta

Mesto Žilina oznamuje 1 voľné miesto – Stavebný úrad – referent stavebného poriadku (zástup za rodičovskú dovolenku)

Oddelenie
Stavebný úrad

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina

Oznamuje 1 voľné miesto,  ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Stavebný úrad – referent stavebného poriadku (zástup za rodičovskú dovolenku)

Predpokladaný termín nástupu:         20.09.2021                                                                            

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa stavebného alebo právneho zamerania a 2 roky praxe v stavebníctve,
 • nevyhnutná znalosť pracovať s projektovou dokumentáciou,
 • prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná,
 • osobitný kvalifikačný predpoklad zamestnanca zabezpečujúceho činnosť stavebného úradu výhodou,
 • znalosť práce s PC (internet, Word, Excel),
 • bezúhonnosť,
 • flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť
 • vodičský preukaz skupiny „B“. 

Stručná charakteristika:

 • vybavovanie a plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku

Požadované znalosti:

 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 Čo ponúkame:

 • základná mzda: od 950 €/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia až do výšky 25% v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po ukončení skúšobnej doby),
 • plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť získania mimoriadnych odmien,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • stravné lístky hradené nad rámec zákona,
 • flexibilná pracovná doba,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 15.08.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.