Oznamy mesta

Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – UČITEĽ PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Organizácia
Materská škola, Rybné námestie 1/1, 010 01 Žilina

Materská škola, Rybné námestie 1/1, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto s možnosťou získania trvalého pracovného pomeru,

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy )

Termín nástupu01.septembra 2021

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.1/2020 Z . z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky :

  • znalosť práce s PC,(Word, Excel, internet),
  • flexibilita, kreativita,
  • zodpovednosť,
  • kladný vzťah k deťom,
  • bezúhonnosť,

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom  je potrebné doručiť písomnou formou, emailom
Materská škola
Rybné námestie 1/1
010 01  Žilina

e-mail : ms.mojsovalucka@azet.sk

T.č.:0908570880

  • čestné prehlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
  • súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.