Oznamy mesta

Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina oznamuje voľné pracovné miesto – PEAGOGICKÝ ASISTENT

Organizácia
Materská škola, Rybné námestie 1/1, 010 01 Žilina

Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina  oznamuje voľné pracovné miesto

PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA

100% pracovný úväzok

Termín nástupu : 1. septembra 2021

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky na pedagogického asistenta:

  • úplné stredné vzdelanie pedagogického zamerania
  • prvý alebo druhý stupeň vysokoškolského  vzdelania pedagogického zamerania
  • kladný vzťah k deťom, komunikatívnosť, flexibilita, spoľahlivosť.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom  je potrebné doručiť písomnou formou, emailom
Materská škola
Rybné námestie 1/1
010 01  Žilina

e-mail : ms.mojsovalucka@azet.sk

T.č.:0908570880

  • čestné prehlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
  • súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.