Oznamy mesta

Informácia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

 

 • predmet prevodu : pozemok v katastrálnom území Žilina, LV 10408 pozemok registra   C  KN parcelné číslo 2514/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 357 m2
 • právny titul: kúpna zmluva č. 24/2021 (zverejnená na www.zilina.sk)
 • prevod vlastníctva : 01.06.2021, číslo vkladu: V 3736/2021 , nadobúdateľ: Seidl Milan, bytom Revolučná 3288/3, 010 01 Žilina, v podiele 3397/272108, Ing. Seidlová Anna, PhD., bytom Revolučná 3288/3, 010 01 Žilina, v podiele 6781/544216, Ing. Vojtek Miroslav, Revolučná 3288/3, 010 01 Žilina, v podiele 3397/272108, Janka Vojteková, bytom Revolučná 3288/3, 010 01 Žilina, v podiele 6781/544216, Baránek Michal, bytom Revolučná 3288/3, 010 01 Žilina, v podiele 6781/544216, Jarotová Katarína, bytom Revolučná 3288/3, 010 01 Žilina, v podiele 6781/544216, Gaňa Peter, bytom Hrabové 291, 014 01 a Gaňové Janka, bytom Hrabové 291, 014 01, v podiele 6043/272108 v BSM, Panák Jozef, bytom Revolučná 3288/3, 010 01 Žilina, v podiele 6181/272108, Kováčová Eva, Revolučná 3288/3, 010 01 Žilina, v podiele 6968/272108, Gáliková Eva Ing., Revolučná 3288/3, 010 01 Žilina, v podiele 6781/272108

 

 

 • predmet prevodu : pozemok v katastrálnom území Žilina, LV 10051 pozemok registra   C  KN parcelné číslo 7646, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1293 m2
 • právny titul: kúpna zmluva č. 350/2021 (zverejnená na zilina.sk)
 • prevod vlastníctva : 05.11.2021, číslo vkladu: V 10319/2021, nadobúdateľ: WFG firemný servis, s.r.o., IČO: 36617911, so sídlom Daxnerova 9, 010 01 Žilina, v podiele 22/5481

 

 • predmet prevodu : pozemok v katastrálnom území Žilina, LV 10395 pozemok registra   C  KN parcelné číslo 6301/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 467 m2
 • právny titul: kúpna zmluva č. 351/2021 (zverejnená na www.zilina.sk)
 • prevod vlastníctva : 04.11.2021, číslo vkladu: V 10315/2021, nadobúdateľ: Hedviga Vojteková, Gabajova 2594/24, 010 01 Žilina, v podiele 24/8096, Ing. Aleš Vojtek, Gabajova 2594/24, 010 01 Žilina v podiele 24/8096

 

 • predmet prevodu : pozemok v katastrálnom území Žilina, LV 10727 pozemok registra   C  KN parcelné číslo 7727, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1662 m2
 • právny titul: kúpna zmluva č. 352/2021 (zverejnená na www.zilina.sk)
 • prevod vlastníctva : 04.11.2021, číslo vkladu: V 10318/2021, nadobúdateľ: Ing. Roman Kružliak, M. R. Štefánika 846/65, 010 01 Žilina v podiele 67/12236

 

 • predmet prevodu : pozemok v katastrálnom území Žilina, LV 10918 pozemok registra   C  KN parcelné číslo 6596, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 710 m2
 • právny titul: kúpna zmluva č. 353/2021 (zverejnená na zilina.sk)
 • prevod vlastníctva : 02.11.2021, číslo vkladu: V 10314/2021, Nadobúdateľ: Anna Jurčová, Juraja Závodského 484/164, 010 04 Žilina v podiele 47/4404

 

 • predmet prevodu : pozemok v katastrálnom území Žilina, LV 1100 pozemok registra   C  KN parcelné číslo 7644, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1109 m2
 • právny titul: kúpna zmluva č. 354/2021 (zverejnená na zilina.sk)
 • prevod vlastníctva : 04.11.2021, číslo vkladu: V 10316/2021, nadobúdateľ: Sihelník Ignác, a Sihelníková Eva, rod. Slaná, obaja bytom Tulská 2980/31, Žilina, 010 08 v podiele 60/4652 ako manželia v BSM, Janotková Jozefa, rod. Sobčáková, bytom Tulská 2980/31, 010 08 Žilina v podiele 72/4652, Kubiš Jozef, a Kubišová Mária, obaja bytom Tulská 2980/31, Žilina 010 08 ako manželia v podiele 60/4652 v BSM, Drábik Štefan, a Drábiková Stanislava, rod. Růžičková, obaja bytom Tulska 2980/31 Žilina 010 08, v podiele 60/4652 manželia v BSM, Vrabec Ivan, rod. Vrabec, bytom Tulská 2930/31, 010 08 Žilina v podiele 38/4652

 

 

 • predmet prevodu : pozemok v katastrálnom území Žilina, LV 10260 pozemok registra   C  KN parcelné číslo 6327, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 890 m2
 • právny titul: kúpna zmluva č. 387/2021 (zverejnená na zilina.sk)
 • prevod vlastníctva : 05.11.2021, číslo vkladu: V 10317/2021, nadobúdateľ: Anna Gazdíková, bytom Jarná 2603/14, 010 01 Žilina  v podiele 54/3433

 

 

 • predmet prevodu : pozemok v katastrálnom území Závodie, LV 3046 pozemok registra   C  KN parcelné číslo 1472/31, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 719 m2
 • právny titul: kúpna zmluva č. 107/2020 (zverejnená na www.zilina.sk)
 • prevod vlastníctva : 17.09.2021, číslo vkladu: V 5237/2021 , nadobúdateľ: Zajac Ján, bytom Baničova 3389/7, 010 15 Žilina v podiele 7308/425344, Ing. Kostelanský Peter, bytom Baničova 3389/9, 010 15 Žilina a Kostelanská Miroslava, Baničova 3389/9, 010 15 Žilina v podiele 4984/425344 ako manželia v BSM, Chamrada Mikuláš, bytom Baničova 3389/9, Žilina 010 15 v podiele 4984/425344, Glatterová Edita, nar. 06.11.1944, r.č. 446106/767, bytom Baničova 3389/9, 010 15 Žilina v podiele 4984/425344,  Rabčanová Eva, nar. 13.11.1963, r.č. 636113/7200, bytom Baničova 3389/9, 010 15 Žilina v podiele 4984/425344, Ing. Hrubjaková Eva, bytom Baničova 3389/9, 010 15 Žilina v podiele 4984425344, Koňušíková Viera, bytom Baničova 3389/9, 010 15 Žilina, v podiele 4984/425344, Kubička Július, bytom Baničova 3389/9, Žilina 010 15 a Kubičková Mária, bytom Baničova 3389/9, Žilina 010 15 ako manželia v BSM v podiele 4984/425344, Ing. Svrček Ján, bytom Baničova 3389/11, 010 15 Žilina a Svrčková Emília, rod. Blahutová, bytom Baničova 3389/11, 010 15 Žilina ako manželia v BSM v podiele 8308/425344, Griga František, bytom Baničova 3389/11, 010 15 Žilina a Grigová Viera, bytom Baničova 3389/11, 010 15 Žilina ako manželia v BSM  v podiele 8308/425344,  Magdalík Július, bytom Baničova 3389/11, 010 15 Žilina a Magdalíková Katarína, bytom Baničova 3389/11, 010 15 Žilina ako manželia v BSM v podiele 8308/425344 , Masný Zdenko, bytom Baničova 3389/11, 010 15 Žilina a Masná Anna, bytom Baničova 3389/11, 010 15 Žilina ako manželia v BSM v podiele 8308/425344, Ing. Brutovská Anna, bytom Baničova 3389/13, 010 15 Žilina v podiele 4984/425344, Halašová Adriana, bytom Baničova 3389/13, 010 15 Žilina v podiele 4984/425344, Ďurajka Ján, bytom Baničova 3389/13, 010 15 Žilina a Mgr. Ďurajková Jana, rod. Sedlárová, bytom Baničova 3389/13, 010 15 Žilina ako manželia v BSM v podiele 4984/425344, Ing. Časnochová Eva, bytom Baničova 3389/13, 010 15 Žilina v podiele 4984/425344, Štaffenová Hana, bytom Baničova 3389/13, 010 15 Žilina v podiele 4984/425344, Mgr. Mika Jozef, bytom Baničova 3389/13, Žilina 010 15 v podiele 4984/425344, Sklenár Ján, bytom Baničova 3389/13, 010 15 Žilina a Sklenárová Zlatica, bytom Baničova 3389/13, 010 15 Žilina ako manželia v BSM v podiele 4984/425344, Kováč Miroslav, a Kováčová Alena, obaja bytom Baničová 3389/13, 010 15 Žilina ako manželia v BSM v podiele 4984/425344, Ilenčíková Jana, bytom Baničova 3389/13, 010 15 Žilina v podiele 4984/425344