Oznamy mesta

Informácia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Mesto Žilina vo vzťahu k odpredaju pozemkov v k.ú. Brodno zverejňuje nasledovné informácie:

  • predmet predaja: parcela KN-C 1225/37 vodná plocha o výmere 221 m2, parcela KN-C 1225/38 vodná plocha o výmere 6m2, parcela KN-C 1225/39 vodná plocha o výmere 43 m2, všetko v k.ú. Brodno,
  • právny titul: kúpna zmluva č. 89/2021 (zverejnená na www.zilina.sk),
  • prevod vlastníctva: 20.5.2021, nadobúdateľ: Anton Barčík, Nadskaličná 318/2, 010 14 Žilina – Brodno