Oznamy mesta

Informácia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Mesto  Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie:

1/

 • predmet prevodu : pozemky v katastrálnom území Trnové parc. č. KN-C 921/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, parc. č KN-C 921/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2 a parc. č. KN-C 923/8, záhrada o výmere 307 m2
 • právny titul : kúpna zmluva č. 37/2021 ( zverejnená na www.zilina.sk )
 • prevod vlastníctva : 21.04.2021, číslo vkladu V2150/2021 , nadobúdateľ : Ing. Ján Štrocholec s manž. MUDr. Dagmar Štrocholcovou, obaja bytom  Dubová 3172/9 Žilina.

 

2 /

 • predmet prevodu: pozemok v katastrálnom území Zádubnie parc. č. KN-C 1034/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 71 m2
 • právny titul : kúpna zmluva 98/2021  (zverejnená na www.zilina.sk)
 • prevod vlastníctva : kúpna zmluva č. 98/2021, číslo vkladu V 3136/2021, nadobúdateľ: Milan Hrošovský s manž. Ivanou Hrošovskou, obaja bytom Osiková 3211/11 Žilina.

 

3/

 • Predmet zámeny :  pozemky v katastrálnom území Žilina :  parc.č.KN 7929/16, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2, parc.č.KN-C

7929/17, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 27 m2, parc.č.KN-C 7928/38, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2,

parc. č. KN-C 7928/39, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, parc. č. KN-C 7928/40, zastavaná plocha a nádvorie

o výmere 4 m2, parc. č. KN-C  7928/41, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, parc. č. KN-C 7928/42, zastavaná

plocha a nádvorie o výmere 133 m2 , parc. č. KN-C 7928/43, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2

 • Právny titul: Zámenná zmluva 28/2021  (zverejnená na www.zilina.sk)
 • Prevod vlastníctva : 19.03.2021, číslo vkladu V1906/2021, nadobúdateľ : Reinoo Žilina, a. s., so sídlom : Poštová 1 Žilina, IČO: 47 792 809

4/

 • predmet prevodu : pozemky v katastrálnom území Považský Chlmec , parc. č. KN-C 505/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 m2 a parc. č. KN-C 505/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2
 • právny titul : kúpna zmluva č. 321/2021 (zverejnená na www.zilina.sk)
 • prevod vlastníctva: 05.10.2021, číslo vkladu : V-9246/2021, nadobúdateľ : Rudolf Marčan s manž. Darinou Marčanovou, obaja bytom Rosina 849.

5/

 • predmet prevodu: pozemok v katastrálnom území Závodie, parc. č. KN-C 1472/948, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2
 • právny titul: kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena  č.  485/2021  (zverejnená na www.zilina.sk)
 • prevod vlastníctva: 23.11.2021, číslo vkladu : V 10988/2021, nadobúdateľ: Anna Šipulová, bytom Pod Hradiskom 253/72 Žilina v podiele ½ -ca  a Rudolf Šipula, bytom Bottova 1149/8  Bytča v podiele ½-ca.

6/

 • predmet prevodu: pozemok v katastrálnom území Trnové, parc. č. KN-C 1561/46, orná pôda o výmere 396 m2
 • právny titul: kúpna zmluva č. 528/2021 (zverejnená na www.zilina.sk)
 • prevod vlastníctva: 09.12.2021, číslo vkladu: V11879/2021, nadobúdateľ : Štefan Lazar, bytom Hečkova 2534/22 Žilina.

 

7/

 • predmet zámeny : pozemok v katastrálnom území Budatín, parc. č. KN-C 717/61, trvalý trávny porast o výmere 138 m2
 • právny titul : Zámenná zmluva č. 369/2021 (zverejnená na www.zilina.sk )
 • prevod vlastníctva 29.10.2021, číslo vkladu: V 9874/2021, nadobúdateľ : Ing. Lívius Sopira s manž. Silviou Sopirovou, obaja, bytom Letná 415/12 Žilina.