Oznamy mesta

Informácia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Mesto  Žilina vo vzťahu k zámene pozemkov v kat. úz. Závodie zverejňuje nasledovné informácie:

  • predmet zámeny: parc č. KN-C 2110/75, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 344 m2,
  • právny titul: Zámenná zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva č. 301/2021 (zverejnená na www stránke mesta),
  • prevod vlastníctva: 25.112021,
  • nadobúdateľ: FUNERAL &, spol. s r.o., so sídlom: Makovického 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 394 777