Organizácie

Žilinská komunitná nadácia

Žilinská komunitná nadácia, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

Majetkový podiel: 100%

IČO: 42218659

https://www.zilinskanadacia.sk/

Hlavným poslaním nadácie je podporovať rozvoj športovej infraštruktúry v meste Žilina. Medzi ďalšie priority patrí podpora organizácie mimoriadnych športových podujatí a mimoriadne úspešných športovcov . Po športe je druhým hlavným pilierom podpora školstva, hlavne v podobe formálneho a neformálneho vzdelávania.

Bankové spojenie (VÚB)
č.ú.: IBAN: SK59 0200 0000 0029 6451 3758

Správca nadácie
Mgr. Matej Franek
Stráža 27, 013 04 Stráža

Ďalšie informácie a ukazovatele:

https://registeruz.sk

https://finstat.sk

Prílohy na stiahnutie