Organizácie

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina

Oblasť pôsobenia: Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Zariadenie poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou 317-im mužom

Kľúčové slová: sociálne služby, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie, klient, ťažké zdravotné postihnutie, nepriaznivý zdravotný stav, dôchodkový vek, senior

Poslanie: Zariadenie poskytuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v zn. n. p. uvedené sociálne služby: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva, osobné vybavenie, úschova cenných vecí, záujmová činnosť. Tieto služby poskytuje celoročnou pobytovou formou 317-im mužom a ženám, prevažne seniorom alebo občanom s rôznym druhom postihnutia. V dvoch budovách je zriadené gerontopsychiatrické oddelenie pre 74 klientov s rôznym duševným a mentálnym znevýhodnením. K dispozícii majú 2 kaplnky, 2 knižnice, telocvičňa, rehabilitačná miestnosť, v každej budove sú ošetrovne, spoločenské miestnosti, čajovne, miestnosti pre pracovnú terapiu.

Pravidelné aktivity: V rámci práce s klientmi sa v zariadení robia v súlade s individuálnymi rozvojovými plánmi denné aktivity a rôzne skupinové terapie najmä biblioterapiu, muzikoterapiu, arteterapiu, pracovnú terapiu (brigády klientov, pomoc pri úprave okolia zariadenia, výroba dekoratívnych predmetov) s cieľom stimulovať jemnú motoriku a tvorivosť klientov. Pre klientov s psychiatrickými diagnózami a imobilných občanov pripravuje tréningy pamäti a to rôzne testy, kvízy, krížovky, spoločenské hry a podobne. Ošetrovateľská starostlivosť je u časti imobilných klientov obohatená o bazálnu stimuláciu. Pri rôznych významných udalostiach sa klienti zúčastňujú kultúrno-spoločenských aktivít ako napríklad posedenie pre jubilantov, stavanie mája, fašiangový maskový sprievod po celom zariadení, vianočné a veľkonočné posedenia ale i diskusné pásma a prednášky na rôzne témy v spolupráci napríklad so Žilinskou krajskou knižnicou, školami a širšou verejnosťou. V telocvični pod dozorom rehabilitačnej sestry podľa záujmu klientov zariadenie organizuje skupinové Pilatesove cvičenia. Veriaci občania sa stretávajú pri spoločných modlitbách v kaplnke zariadenia. Zariadenie okrem sociálnych služieb poskytuje klientom prostredníctvom služieb maséra i fyzioterapiu a rehabilitáciu.

Informácie – osobne alebo telefonicky na sociálnom úseku v pracovných dňoch od 8:30-15:00 hod., tel.: 041/567 41 07, e-mail: ddka8soc@vuczilina.sk