Organizácie

Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o.

Oblasť pôsobenia: Sociálna oblasť – poskytovanie sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Charitný dom Alžbetinum – celoročný pobyt

Kľúčové slová: Vykonávame rôzne druhy terapií a činnosti.

Poslanie: Sme nezisková organizácia s právnou subjektivitou zriadená Obcou Varín ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo

b)fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

Pravidelné aktivity: Celoročné aktivity podľa možnosti.

Pondelok – Piatok – priamo v zariadení, Farská 236, Varín, Telefón – 041/569 20 04, Mobil – 0911 289 681