Organizácie

Základná škola s materskou školou Ul. sv. Gorazda

Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1 v Žiline je plnoorganizovaná sídlisková škola, ktorá otvorila brány prvým žiakom v školskom roku 1973/1974. Od 1. januára 2005 bola k základnej škole pričlenená materská škola. Súčasťou školy je aj školský klub detí a školská kuchyňa.

Pôvodná budova školy bola projektovaná ako 22 triedna. Súčasná situácia je úplne iná. V posledných školských rokoch sa počet tried základnej školy pohybuje okolo 30 a 5 tried materskej školy. Na triedy sú prerobené aj priestory, ktoré v minulosti slúžili na mimovyučovaciu činnosť žiakov a ako herne školského klubu detí. Časť priestorov chodieb na prvom poschodí bola prerobená na dve triedy, pretože škola má nedostatok priestorov na kvalitnú výučbu.

Budova školy je umiestnená na začiatku sídliska Vlčince v peknom prírodnom prostredí s dostatočným množstvom zelene. Súčasťou areálu školy sú ihriská a školská záhrada, kde sa môžu žiaci realizovať v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov. Areál využívajú aj deti materskej školy a žiaci školského klubu detí v mimo vyučovacom čase

Školu navštevujú žiaci zo sídliska Vlčince podľa školského obvodu, ale aj žiaci z ostatných mestských častí. V špeciálnych triedach pre intelektovo nadané deti sú zaradení žiaci z celého okresu Žilina, aj z Kysuckého Nového Mesta. Škola pokrýva územie v rozsahu 34 ulíc, ku škole je v rámci obvodu pričlenená obec Mojš.

Škola disponuje rôznorodým zložením žiakov, od intelektovo nadaných žiakov až po žiakov s poruchami učenia a správania, ktorí sú individuálne integrovaní a a osobitnú pozornosť a pomoc pri vzdelávaní im venuje špeciálny pedagóg.

Na škole pôsobí stabilný pedagogický zbor, ktorý svojimi schopnosťami a pedagogickým majstrovstvom zabezpečuje kvalitné vzdelávanie všetkých žiakov. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Počet učiteľov sa pohybuje okolo čísla štyridsať. Okrem učiteľov pedagogickú činnosť vykonávajú kvalifikované vychovávateľky školského klubu detí a učiteľky materskej školy. Odbornosť vyučovania v 5.-9. ročníku sa v posledných školských rokoch pohybuje na úrovni 93%.

Zámerom školy je vytvoriť kvalitné podmienky na rozvoj vedomostí a schopností každého žiaka s ohľadom na jeho intelektuálne, povahové a fyzické možnosti, v súlade so štátnym a školským vzdelávacím programom.

Školský vzdelávací program ISCED 1 a ISCED 2 pre klasické a intelektovo nadané triedy je zameraný:

– na výučbu cudzích jazykov anglického jazyka zvýšenou hodinovou dotáciou, nemeckého jazyka zaradením jeho vyučovania v 6. ročníku ZŠ

  • matematiku a informatiku, prácu s informáciami s cieľom zdokonaľovať prácu žiakov s modernými informačnými prostriedkami
  • na vzdelávanie intelektovo nadaných detí v špeciálnych triedach na základnej škole
  • na projektovú výchovu a tvorbu projektov vo vyučovaní jednotlivých predmetov so zameraním na zmenu atmosféry a komunikácie v triede s využitím prvkov modernizácie súčasnej školy.

Oznamy organizácie