Organizácie

ÚSMEV – Zariadenie pre seniorov

ÚSMEV – zariadenie pre seniorov poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách :

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva
 • osobné vybavenie
 • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí
 • zabezpečuje sa záujmová činnosť
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • poradenská služba.

Oznamy organizácie

Agendy