Organizácie

ÚSMEV – zariadenie pre seniorov

ÚSMEV zariadenie pre seniorov 

Osiková 3294/26, 010 07 Žilina-Solinky

Telefón : 041/568 27 23

Kontakt : PhDr. Alena Lišková, riaditeľka

Tel. č.: +421 918 438 554

e-mail: alena.liskova@zilina.sk

www: www.usmev.zilina.sk

Forma poskytovanej sociálnej služby : celoročný pobyt

ÚSMEV – zariadenie pre seniorov a DSS poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách :

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva
 • osobné vybavenie
 • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí
 • zabezpečuje sa záujmová činnosť
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • poradenská služba.

Oznamy organizácie

Agendy

Prílohy na stiahnutie

Galéria