Organizácie

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

IČO: 00 683 876

Oblasť pôsobenia: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je jedinou organizáciou na Slovensku, ktorá poskytuje sociálnu pomoc pre ľudí so zrakovým postihnutím ambulantne. Sociálne poradenstvo vykonáva pre klientov individuálne alebo v malých skupinách.

Kľúčové slová: Zrakové postihnutie, integrácia, základné a špecifické sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, rozvoj špecifických zručností, individuálny prístup, skupinová práca,

Poslanie:

a) obhajoba a podpora uplatňovania práv osôb so zrakovým postihnutím a podpora vytvárania rovnakých príležitostí, rovnakého zaobchádzania a pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia,

b) aktivizácia osôb so zrakovým postihnutím a vytváranie podmienok na rozvoj ich vlastných zručností a znalostí potrebných na prekonávanie dôsledkov zrakového postihnutia, na uspokojovanie záujmov a potrieb a na plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti,

c) pôsobenie na verejnosť a informovanie o problémoch a schopnostiach osôb so zrakovým postihnutím ako prirodzenej súčasti spoločnosti,

d) poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnych služieb, vykonávanie sociálnej prevencie a sociálnej rehabilitácie a poskytovanie ďalších služieb pre osoby so zrakovým postihnutím.

Pravidelné aktivity: V zmysle Zákona 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991Zb. O živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, a na základe Rozhodnutia MPSVaR SR, číslo spisu 11959/2009-I/20, čísla záznamu 24258/2009 a 24259/2009, bola ÚNSS udelená akreditácia na poskytovanie odbornej činnosti – sociálnu rehabilitáciu a špecializované sociálne poradenstvo, na obdobie tri roky. Následne, v zmysle Zákona 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, bola ÚNSS registrovaná (registračné číslo: 121/2010 – soc.) ako neverejný poskytovateľ týchto druhov sociálnych služieb:

  • § 19 ods. 2 – základné sociálne poradenstvo
  • § 19 ods. 3 – špecializované sociálne poradenstvo
  • § 20 – pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  • § 21 – sociálna rehabilitácia
  • § 43 – sprievodcovská a predčitateľská služba
  • § 47 – požičiavanie pomôcok

Zbierkové aktivity: Biela pastelka, Vodiaci pes,

Informačné aktivity: Deň bielej palice, organizovanie tematicky zameraných kurzov a seminárov pre ZP a širokú verejnosť