Organizácie

Technické služby mesta Žilina, s.r.o

sídlom: Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina

korešpondenčná adresa na doručovanie písomností: Hálkova 22A, 010 01 Žilina

IČO: 53 946 600

IČ DPH: SK2121544634

DIČ: 2121544634

zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 77853/L

konateľ: Ing. Peter Rolko / konatel@tsmza.sk

dozorná rada: Ing. Michal Berger, Mgr. Vladimír Randa, Ing. Martin Kapitulík, Ing. František Talapka, Mgr. Denis Cáder

Majetkový podiel: 100%