Organizácie

Technické služby mesta Žilina, s.r.o

Technické služby mesta Žilina, s.r.o., Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

Korešpondenčná adresa na doručovanie písomností: Technické služby mesta Žilina, s.r.o., Hálkova 22A, 010 01  Žilina

Majetkový podiel: 100%

https://www.tsmza.sk/

Ďalšie informácie a ukazovatele:

https://registeruz.sk

https://finstat.sk

IČO: 53 946 600

IČ DPH: SK2121544634

DIČ: 2121544634

zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 77853/L

Konateľ: Ing. Peter Rolko / konatel@tsmza.sk

Dozorná rada: Ing. Michal Berger, Mgr. Vladimír Randa, Ing. Martin Kapitulík, Ing. František Talapka, Mgr. Denis Cáder

 

Oznamy organizácie

Prílohy na stiahnutie