Organizácie

Technické služby mesta Žilina, s.r.o

sídlom: Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina

IČO: 53 946 600

zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 77853/L

konateľ: Ing. Dušan Jantoš

dozorná rada: Ing. Michal Berger, Mgr. Vladimír Randa, Ing. Martin Kapitulík, Ing. František Talapka, Mgr. Branislav Delinčák