Organizácie

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Oblasť pôsobenia: sociálna oblasť a školstvo, integrácia ľudí s postihnutím, reedukácia, diagnostika, poradenstvo, terapia

Kľúčové slová: diagnostika (psychologická, špeciálnopedagogická, logopedická, surdopedická, tyflopedická, somatopedická), terapia, reedukácia, EEG biofeedback

Poslanie: Identifikácia detí s odchýlkami vo vývine, ranná intervencia, terénna činnosť, poradenstvo a terapia pre deti s poruchami učenia, správania, narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchami pozornosti, neprospievajúce deti, atď.

Pravidelné aktivity: diagnostika, reedukácia, terapia, poradenstvo, EEG biofeedback