Organizácie

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom

Oblasť pôsobenia: ŠZ pre osoby s autizmom je zariadením sociálnych služieb, ktorého zriaďovateľom je Občianske združenie „Detská komunita.“

Kľúčové slová: Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom je súčasťou Regionálneho centra autistov v Žiline (RCA) spolu so Súkromnou základnou školou s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom a Súkromným centrom špeciálnopedagogického poradenstva tvorí systém

Poslanie: Druh sociálnej služby, ktorú poskytujeme smeruje k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, pervazívnej vývinovej poruchy, našich klientov. Poskytujeme sociálne služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby , ktorej stupeň odkázanosti je najmenej V ambulantnou formou. Zabezpečujeme celodennú starostlivosť klientom od predškolského veku až po dospelosť.

V zariadení pracujú špeciálni pedagógovia, vychovávatelia, sociálni pracovníci, liečební pedagógovia a psychológ, ktorých poslaním je individuálny prístup ku klientom a dodržiavanie štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb v zariadení.

Pravidelné aktivity: Sociálne poradenstvo, výchovno-vzdelávacie aktivity v štruktúrovanom prostredí podľa individuálnych vzdelávacích plánov, TEACCH program

Terapie zohľadňujúce individualitu dieťaťa:

  • muzikoterapia
  • ergoterapia
  • arteterapia
  • fyzioterapia
  • hydroterapia

Voľnočasové aktivity (telocvičňa, počítačová miestnosť, dopravné ihrisko, relaxačná miestnosť, knižnica, keramická dielňa).