Organizácie

Soroptimist klub Žilina

Rok vzniku: 2001

IČO: 37 806 009

Oblasť pôsobenia: sociálna oblasť, občiansky aktivizmus, vzdelávanie

Kľúčové slová: charita, podpora sociálne slabých a týraných detí a žien, podpora zdravotne a mentálne postihnutých, práva žien, podpora talentovanej mládeže

Poslanie: Názov SOROPTIMIST je odvodený z latinského „sorrores ad optimum“, čo sa dá voľne preložiť ako „ženy, ktoré chcú to najlepšie“. Členky občianskeho združenia Soroptimist klub Žilina chápu toto pomenovanie ako výzvu k osobnému úsiliu o neustále zdokonaľovanie svojich profesijných vedomostí a znalostí a tiež ako svoj záväzok v rámci medziľudských vzťahov. Svojimi aktivitami sa snažíme podporovať nadanú mládež, pomáhať sociálne slabším vrstvám ako i zdravotne či mentálne postihnutým ľuďom. Takisto sa snažíme podporovať aktivity žien, ktoré sú ochotné pracovať na svojom ďalšom vzdelávaní a vedomostnom rozvoji.

Pravidelné aktivity: letný tábor pre deti zo sociálne slabých rodín (júl), podujatia na získanie finančných prostriedkov s benefičným zámerom – vianočný punč (december), country bál (september), oldies party (máj)