Organizácie

Slovenský skauting, 12. zbor Scarabeus Žilina

Rok vzniku: 1968

IČO: 37 801 708

Oblasť pôsobenia: voľnočasové aktivity, všestranný rozvoj mladého človeka, environmentálna výchova

Kľúčové slová: dobrodružstvo, príroda, spoločenstvo, občianstvo, deti a mládež

Poslanie: Poslaním nášho zboru je pomôcť deťom a mládeži v plnohodnotnom a všestrannom rozvoji ich osobnosti, zručnosti a snaží sa podporovať prirodzené skupiny detí a mládeže v ich aktivitách. Náš zbor funguje na princípe tradičných hodnôt, využívame nové poznatky

Pravidelné aktivity: týždenné schôdzky s deťmi a mládežou, raz za mesiac výlety a výpravy, víkendovky na chatách resp. víkendové stanovačky, letný stanový tábor, vzdelávacie aktivity pre vedúcich,