Organizácie

ŠK JUVENTA Žilina, o. z.

Rok vzniku: 2004

IČO: 37 911 074

Oblasť pôsobenia: šport, voľnočasové aktivity, vzdelávanie

Kľúčové slová: deti a mládež, šport pre všetkých, súťaže, medzinárodné kempy

Poslanie: Pritiahnuť deti k športovaniu už v predškolskom veku, hľadať talenty, sprístupniť šport všetkým aj handicapovaným, znižovať náklady na športovanie, viesť deti k všestrannosti a nielen k jednostrannej aktivite.

Pravidelné aktivity: Všeobecná pohybová a kondičná príprava pre deti, mládež i dospelých v celoročných cykloch. Organizácia súťaží vnútroklubových, regionálnych, celoslovenských i medzinárodných – celoročne – florbal, atletika, viacboj všestrannosti.