Organizácie

Saleziáni Don Bosca

Rok vzniku: 1990

IČO: 00 586 421

Oblasť pôsobenia: voľnočasové aktivity, šport, sociálna oblasť, vzdelávanie

Kľúčové slová: Mládež, preventívny výchovný systém, Don Bosco, Domka, viera, stretká

Poslanie: Venujeme sa chudobnej mládeži, prednostne chlapčenskej, ktorej v jej voľnom čase ponúkame v našich priestoroch rôzne aktivity, šport, stretávanie sa, duchovné aktivity. Mladých sprevádzame na ich ceste viery, pomáhame im spoznať ich povolanie. V Žiline máme aj SOU sv. Jozefa Robotníka s internátom.

Pravidelné aktivity: „mládežnícke stretká“, krúžky, mesačné duchovné obnovy, duch. cvičenia (august), tábory (júl), Don Bosco Show (31.1.), Fašiangovica, Cyklokros (1.5.), Bambiriáda (polovica mája), športové turnaje