Organizácie

Rada mládeže Žilinského kraja

Rok vzniku: 2001

IČO: 37 807 552

Oblasť pôsobenia: vzdelávanie, mládežnícka politika, občiansky aktivizmus, iné

Kľúčové slová: mládež, vzdelávanie, vzťahy, dobrovoľníctvo, politika

Poslanie: Tvorba prostredia pre skvalitnenie života deti a mladých ľudí. Rôzne typy neformálneho vzdelávania mladých. Podpora dobrovoľníctva. Prezentácia činnosti mladých. Podpora altruizmu. Budovanie vzťahov medzi mladými, samosprávou a štátnou správou. Mládežnícka politika.

Pravidelné aktivity: Bambiriáda – máj, tréningové kurzy zamerané na participáciu mladých, časopis RYŽA – dvojmesačník, poradenstvo a servis