PHYSIO CANIS, o.z.

Rok vzniku: 2009

IČO: 42159709

Oblasť pôsobenia: Ambulantné terapeutické centrum pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením. Hlavná oblasť pôsobenia je fyzioterapia pre deti s neurologickými problémami, metabolickými a genetickými ochoreniami, oneskoreným psychomotorickým vývojom, ďalej oblasť intervencií s asistenciou špeciálnych psov v fyzioterapii, edukácii a v aktivizácii klienta (canisterapia), snoezelen, oxygenoterapia. Sme centrum intenzívnych terapií pre deti s poruchou autistického spektra (PAS). Sme organizácia, ktorá pôsobí v oblasti vzdelávania canisterapie a v aplikovanom vývoji moderných metodológií pôsobenia psa na zdravie človeka. Sme prevádzka pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením , ktorá poskytuje rehabilitačné služby.

Kľúčové slová: canisterapia, fyzioterapia detí a mladých dospelých, rehabilitácia, vzdelávanie, deti a mládež so zdravotným znevýhodnením

Poslanie: Občianske združenie PHYSIO CANIS naplňuje svoje ciele a aktivity prednostne na území Slovenskej republiky a cieľom občianskeho združenia je podpora zdravých ľudí aj ľudí s rôznym druhom postihnutia. Cieľom je podpora takých aktivít, ktoré smerujú k zdravému životnému štýlu, k zlepšeniu zdravotného stavu, ku komplexnému psychomotorickému rozvoju. Za účelom dosiahnutia cieľa OZ vykonáva nasledovné aktivity:

  • animoterapia pre telesne, mentálne a zmyslovo postihnutých klientov,
  • canisterapia (AAA,AAE,AAT, AACR a I-CT) pre zdravých, ale aj telesne, mentálne a zmyslovo postihnutých klientov,
  • fyzioterapiu
  • činnosti vzdelávania a činnosti priamo súvisiace so vzdelávaním podľa zákona 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • činnosti vedy a výskumu,

Pravidelné aktivity: Sme ambulantné centrum intenzívnych terapií v Žiline , Dolné Rudiny 1, budova B. Terapie poskytujeme denne počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 , na objednávku. Poskytujeme všetky dtuhy canisterapie, ale aj fyzioterapiu pre deti s ŤZP (najmä cvičenie v oblekoch TheraTogs, od 03/2022 aj v oblekoch TheraSuits, Spider Suit, a iné metodiky fyzioterapie). Poskytujeme celistvý balík pre dieťa s ŤZP, t.j. masáže+ oxygenoterapiu + cvičenie a liečebný telocvik + canisterapiu + snoezelen + termoterapiu rašelinou.

Našimi klientmi sú deti a mladí dospelí s neurologickými ochoreniami (detská mozgová obrna), ale aj genetické ochorenia (deti s Downovým syndrómom, Rettovým syndrómom) deti po vírusových ochorenia ako napr. CMV vírus a podobne. Veľkou skupinou sú deti s poruchou autistického spektra a iných pervazívnych vývinových porúch. Sme špecialisti na programy edukácie a aktivizácie detských klientov s využitím pozitívneho vplyvu psa na zdravie a psychomotorický vývoj dieťaťa.